Fußbodenheizelement zur Sanierung

 580mm (erhöht den Fußboden nicht, Platzbedarf 0)

Produkt STL-nummer Preis
Membran 0,5m FP2460 60 € /st
Membran 1,0m FP2460 66 € /st
Membran 1,5m FP2460 74 € /st
Membran 2,0m FP2460 81 € /st
Membran 2,5m FP2460 87 € /st
Membran 3,0m FP2460 92 € /st
Membran 3,5m FP2460 94 € /st
Membran 4,0m FP2460 103 € /st
Membran 4,5m FP2460 107 € /st
Membran 5,0m FP2460 117 € /st

Kontaktieren Sie uns

Polarheat Oy
Uusikatu 23
90100 Oulu